Нова функция в EJ Cota – Счетоводство – Справки по падежи

Справка за задълженията по падежи

Налична е нова полезна функция за проследяване на вземанията и задълженията по падежи на документите. Функцията дава подробна информация вземанията/задълженията по партньори, документи, дата на документа и дата на падеж. Изключително полезна е за фирми, които работят с отложено плащане с голям документооборот или за фирми, които ползват факторинг от банки или други финансови предприятия за авансиране на фактури. С тази справка може ефективно да се планират вземанията и задълженията на дружеството с цел по-добро управление на оборотните средства.

В EJ Arfa – ТРЗ и личен състав са достъпни за ползване новите бланки на справките по чл. 45, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Във версията от 20.01.2020 г. на EJ ARFA – „Персонал и ТРЗ“ са достъпни за ползване новите обработки на данните за годишните доходи от трудови правоотношения и бланките на справките по чл. 45, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, произтичащи от изисквания на чл. 73 от ЗДДФЛ.

Актуализации от 01.07.2019 г.

Напомняме на всички наши клиенти, че:

1. Форматът на бланките и файловете за дневниците по ЗДДС е изменен в ДВ бр.3/2019, в сила от 01.07.2019 г. и е необходимо да се актуализира счетоводния софтуер, с който се изготвят дневниците и декларациите по ЗДДС.

2. От 1 юли 2019 г. влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), по отношение на новите образци на документите за изплащане на паричните обезщетения, които са приложения към нея. До 14 юли 2019 г. включително в НОИ ще се приемат старите образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения, отнасящи се за периоди преди 1 юли 2019 г. От 15 до 17 юли 2019 г. ще бъде преустановено приемането на удостоверения поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения. След 17 юли 2019 г. ще се приемат само новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. В тази връзка е необходимо да се предприемат действия за обновяване на софтуера за обработка на заплати, с който се изготвят посочените документи.

Касови апарати, електронни магазини и СУПТО

На страницата на Националната агенция за приходите може да намерите най-актуалните новини, свързани с електронните касови апарати с фискална памент, електронните магазини и системите за управление на продажбите – https://nap.bg/page?id=744

Съвет при инсталация на софтуер

Препоръчваме преди инсталация на какъвто и да е търговски или счетоводен софтуер, същия да се инсталира на прясно инсталирана операционна система с цел безпроблемна работа и бързодействие. Например не се препоръчва инсталация на софтуера на компютър на който е имало много на брой различни програми, игри, ползвал се е за филми, фейсбук и др. подобни.