В EJ Arfa – ТРЗ и личен състав са достъпни за ползване новите бланки на справките по чл. 45, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ

Във версията от 20.01.2020 г. на EJ ARFA – „Персонал и ТРЗ“ са достъпни за ползване новите обработки на данните за годишните доходи от трудови правоотношения и бланките на справките по чл. 45, ал. 1 и чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, произтичащи от изисквания на чл. 73 от ЗДДФЛ.

Софтуер за ТРЗ и личен състав – ARFA

Програмният модул съдържа функционалности за управление на Личен състав, ТРЗ, Парични средства и Човешките ресурси на фирмата. Лесно се адаптира към бизнес модела на всяко предприятие. Съдържа богат набор от възможности за обслужване дейностите по формиране на работните заплати и поддържане на информацията за персонала. Данните могат да се обработват локално или в сървърен вариант по мрежа. Реализирана е възможност за изграждане и съхранение на електронно досие на служителите. Има възможност достъпът до данните и работата с програмата да става в “облачна” среда, което позволява работа с модула от различни работни места. Програмният продукт работи под Windows и Linux.

Модул ARFA формира всички електронно подавани данни в НАП (Декларации образец 1 и образец 6, уведомления по чл. 62, чл123 от КТ),   към НОИ (описи за изплащане на парични обезщетения), към НСИ (месечни и годишен отчет). Поддържа месечни часови графици на работното време за всеки служител, което позволява ефективно да се обработват различни видове сменни графици при сумирано отчитане на работното време. Формира различни видове ведомости, фишове, рекапитулации и справки. В модула са заложени възможности за автоматичното генериране на повече от 50 вида служебни и трудови документи, над 150 различни длъжностни характеристики, както и възможност за потребителско генериране на други подобни служебни документи. Могат да се извършват електронни масови плащания, както на възнагражденията, така и на различни видове удръжки и запори на персонала. Системата поддържа и автоматизира различни начини на формиране на сделно възнаграждение на персонала, индивидуални и групови работни карти. Има възможност за формиране на граждански договори, договори за авторско право, договори за наем и рента и други.

Въвеждане на работо време и графици