Касови апарати, електронни магазини и СУПТО

На страницата на Националната агенция за приходите може да намерите най-актуалните новини, свързани с електронните касови апарати с фискална памент, електронните магазини и системите за управление на продажбите – https://nap.bg/page?id=744

„Пари-експерт“ – Продажби

Модулът „Пари-Експерт“ – Продажби е предназначен за извършване на всички операции по продажби. Той дава възможност за произволна настройка на структурата от обекти. Изготвяне на документи по заявки, продажби, плащания. Печат на всички необходими търговски документи съобразени с различните изисквания на клиенти, системи покачеството или различни институции за контрол на продуктите.
    Особено внимание е обърнато на бързата и лека работа, което снижава изискванията за подготовка на персонала, а също така спомага за бързото издаване на необходимите търговски документи.
    Този модул е разработен както за производствени така и за търговски фирми от различен характер.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Обработка на клиентски заявки с възможност за използване на електронни документи и системи за електронна търговия
 • Клиентска настройка за формиране на продажна цена, гъвкава ценова политика
 • Подръжка на множество търговски обекти и обобщаване на информацията от различните обекти и звена
 • Отчет на вземанията, плащания и подръжка на касови обекти
 • Издаване на всички документи по продажби
 • Работа с почти всички търговски вериги и възможност за електронни документи съгласно EDI стандарт
 • Възможност за настройка на продукта съобразно конкретната организация и изискванията на клиента
 • Подържане и използване на свързани документи
 • Развита система за контол и достъп до информацията
 • Връзка с всички останалите модули от системата
 • Възможност за настройка на потребителския интерфейс

„Пари-експерт“ – Производство

„Пари-Експерт“ – Производство е разработен за отчет на производствени процеси както за стандартно производство, така и за поръчково. За стандартни изделия или услуги има възможност за създаване на нормативни калкулации на материали, труд. Нормативите се обвързват пряко с изделието или услугата и на тяхна база и реални доставни цени може да се отчитат преките разходи при различните дейности чрез автоматизирани операции. При поръчкови производства всички материали и труд се набират по определената поръчка за изчисляване на неината себестойност. Продуктът цели да улесни и ускори обемната работа по отчитане на преките разходи в производствени предприятия. Той разполага с автоматизирана система за предоставяне на текуща помощна информация по време на работа и възможност за следене и корекция на вече въведената информация.
    С този продукт има възможност да се изчислява нормативната и фактическата себестойност на продукцията и услугите по метода Standart Costing. Изходната информация е предвидено да се използва както за счетоводни, така и за управленски нужди.
    Този модул има възможност за гъвкава настройка и конфигурация към различни видове дейности.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • Работа с произволна структура на производствените обекти и на компонентите, съставящи вида продукция
 • Възможност за създаване на нива на производството във вид на полуфабрикати
 • Възможност за следене на входящи и изходящи партиди на материалите, полуфабрикатите и готовата продукция
 • Еднократно въвеждане на нормативната информация във вид на производствени нормативи
 • Възможност за контрол и корекция на вече въведена информация
 • Отчитане на незавършено производство
 • Автоматизирано изписване на материали по нормативи по предварително избран метод на оценка
 • Работа в годишен отчетен период без задължително месечно приключване
 • Подробни и обобщени справки за движението на материалните запаси по обекти до най-ниско аналитично ниво
 • Изчисляване на нормативна и фактическа себестойност на продукцията по доставни цени на вложените материали
 • Възможност за формиране на продажна цена на изделие чрез начисления на всички допълнителни разходи и процент печалба към нормативната себестойност
 • Възможност за предварително изследване и планиране на производствените разходи по изделия

Софтуер за управление на дълготрайни активи – FIXA

Програмният модул EJ “FIXA – Активи и инвентар” поддържа всички необходими функционалности за структурно описване и подробно отчитане на материалните, нематериалните, финансовите, нетекущи активи и инвентар на предприятието. Позволява формирането на САП и ДАП, както и справки за придобиването, движението и снемането от употреба на дълготрайните активи. Разработен е уникален апарат за изграждане и съхраняване на електронно досие за всеки ДМА.

Поддържа се подробна информация за придобиването, завеждането, методите на амортизация (счетоводна и данъчно призната), увеличаването на стойността, консервацията и снемането от употреба (продажба, бракуване, ликвидация и т.н.) на дълготрайните активи (ДА). Към всяка група ДА могат да се задават от потребителя неограничен брой характеристики за по-детайлно описание на ДА в групата. Могат да се изграждат галерии с изображения на ДА и сканирани копия на съпътстващи документи, касаещи дълготрайния актив (нотариални актове, договор за продажба, скици и други подобни). В модула могат да се описват подробно активите и инвентара към всеки от фирмените обекти и подобекти.

Изградена е оперативна интегрираност между EJ “COTA – Счетоводство” и EJ “FIXA – Активи и инвентар.” На ниво завеждане на ДА натрупване на отчетна стойност и формиране на месечни амортизации. При обработката на документите, касаещи динамичното преструктуриране на ДА се осъществява връзка (интегрираност) с модул EJ “DOXA – Управление на документи”.

Включена е възможност за импорт на структура и данни за ДМА от стандартен EJS файл.

Складов софтуер – BONA

EJ „BONA — Склад“ – включва в себе си функции за лесно водене, отчитане, контрол и продажба на голяма номенклатура от стоки, материали и изделия. Функционално осигурява възможности за извършването на разнообразни операции (включително разпадане и обединяване, между складова размяна) със стоките и материалите в един или няколко склада на фирмата. Стоките в склада могат да се описват с различни динамично създавани характеристики. Има изграден мощен апарат за ценообразуване и динамично следене на продажните цени на стоките. Осигурена е възможност за въвеждани и издаване на фактури по различни критерии и с различни валути. Издадените фактури (проформа-фактури) могат да се изпращат на клиентите по e-mail директно от модула. В зависимост от дейността на обслужваната фирма могат да се издават и съпътстващи документи, например: Складови разписки, Протоколи за въвеждане и изписване,  Международна товарителница за автомобилен превоз (CMR) и др. Може да се формира справка по Интрастат. Модулът е напълно интегриран с модул “Счетоводство” на EJ System. Първичните документи са достъпни и от двата модула независимо от къде са въведени. Напълно е автоматизирано осчетоводяването на операциите в склада. Работата с модула е възможна и в многопотребителски режим както в локална мрежа, така и онлайн по интернет. Модулът е подходящ за всички фирми, опериращи със складови наличности и/или извършващи продажби.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Многофирмена поддръжка.
 • Едновременна работа на няколко оператора.
 • Единна структура на стоково материалните ценности (СМЦ) в склада или складовете на фирмата.
 • Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
 • Подробна контекстна помощна документация.* – в процес на разработка
 • Собствен визуализатор на справки и отчети.
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
 • Работа в мрежа.
 • Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu.
 • Системата може да работи в “облачни” структури.
 • Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.
 • Отдалечена поддръжка.
 • Многоезичен потребителски интерфейс.
 • Собствена система за управление на базата от данни.
 • “BONA – Склад” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.
 • Връзка с електронен магазин през EJ WebServer

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА МОДУЛ „BONA – СКЛАД“

НАСТРОЙКИ

 • Изграждане на единно складово стопанство на предприятието с възможност за работа с много складове
 • Динамично потребителско изграждане на структурата на СМЦ в складово стопанство  на предприятието.
 • Автоматично изграждане на структурата на складовото стопанство и зареждане на начални салда с импорт от външен системен файл.
 • Глобални групови настройки.
 • Дефиниране на различни мерни единици за работа със СМЦ.
 • Задаване на потребителски характеристики, динамични атрибути и гранични параметри на СМЦ.
 • Задаване на физически характеристики на СМЦ.
 • Задаване на енергийни характеристики на СМЦ.
 • Зареждане на изображения и лого за всяко СМЦ.
 • Множество продажни цени на СМЦ.
 • Групово и индивидуално визуализиране на данните.
Структура на материални запаси

РАБОТА С ДОКУМЕНТИ

ДОКУМЕНТИ ЗА ДОСТАВКА И ВЪВЕЖДАНЕ

 • Дефиниране на потребителски папки за различните видове складови документи.
 • Богати възможности за настройки, автоматизация и контрол на въвежданите данни.
 • Динамично формиране на нови СМЦ.
 • Възможност за въвеждане на доставни фактури в лева и валута.
 • Автоматично формиране на доставни документи от складово стопанство в счетоводството и обратно.
 • Автоматично генериране на складови разписки при завеждане в склада на стоки от фактури.
 • Автоматично генериране на фактури при завеждане в склада на стоки от складови разписки.
 • Възможност за въвеждане на различни динамични характеристики на завежданите СМЦ.
 • Формиране на допълнителна себестойност на завежданите в склада СМЦ, например – от транспортни разходи.
 • Експорт на данни от фактура за доставка чрез стандартен системен файл.
 • Поддръжка на интрастат информация – Пристигания.
 • Формиране на покупко-изплащателни сметки при приемане на стока от физически лица.
 • Поддръжка на приемателни протоколи за завеждане на продукция в склада (вътрешни операции).
 • Генериране на приемателни протоколи.
 • Генериране на баркод номера при завеждане в склада.
 • Автоматично осчетоводяване на доставяните стоки и услуги.
 • Генериране на заявки към доставчици.* – разработва се
 • Експертни листове.* – разработва се

Пари-експерт „Доставки“

Модулът „Пари-Експерт“ – Доставки е предназначен за обработка на всички операции по поръчки, покупка, заприходяване и плащане на материални и нематериални запаси. Той дава възможност за произволна настройка на структурата от обекти. Отчет за покупките както и тяхното разплащане. Печат на всички необходими документи по покупки и складов отчет, както и възможност за работа с електронни документи за доставка.
    Модулът е разработен с лек и интуитивен интерфейс, което дава възможност за лека работа с него, а също така за бързата обработка на необходимите документи по доставки.
    Този модул е работи успешно във всякакви търговски организации. Съобразен е с изискванията на работа във фирми различни отрасли: промишленост, хранително-вкусова, търговия, трнспорт, услуги и др.

Възможности на модула:

 • Доставки на материални и нематериални запаси, услуги и др., както и следене на плащанията
 • Отчет на материлните запаси с възможност за използване на партиди на доставки.
 • Подръжка на множество обекти за доставки и обобщаване на информацията от различните обекти и звена
 • Отчет на задължения и плащанията, както и следене на срокове за плащане
 • Разнообразни подробни и обобщени справки за извършените доставки и обороти
 • Възможност за доработки на продукта съобразно конкретната организация
 • Подържане и използване на свързани документи
 • Развита система за контол и достъп до информацията
 • Връзка с всички останали модули от пакета
 • Възможност за настройка на потребителския интерфейс

EJ SYSTEM – СОФТУЕР ЗА БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Програмният комплекс EJ System е софтуерен продукт от ново поколение предназначен да автоматизира и информационно да осигури работата по управлението и контрола на фирмените дейности. Комплексът от програми е подходящ както за малки така и за големи фирми и счетоводни кантори. В него уникално се съчетават ергономичен потребителски интерфейс и богати функционални възможности. Приложените информационни технологии при изграждането на EJ System са с висока степен на иновативност, като някои от тях се прилагат за първи път в световен мащаб. В работата на комплекса е постигната изключително добра информационна интегрираност между съставящите го модули.

Основните отличителни потребителски характеристики на EJ System Standard са:

 • Кратки срокове на внедряване и възможност за информационно обслужване на много голям обем от реални и различни практически. ситуации;
 • Има ергономичен потребителски интерфейс с максимален функционален обхват и интуитивен характер на навигация.
 • Работата с комплекса е документно ориентирана и следва логиката на работа във фирмата. Въвеждането на данните се осъществява в съответствие с документите, които постъпват в процеса на работа.
 • Уникален апарат за генериране, съхранение, обработка и разпространение на електронни документи. Притежава вграден механизъм за съхраняване на електронни копия на всички първични документи, постъпващи и излизащи от фирмата и на формираните справки и отчети.
 • Силна вътрешна (между модулите) и външна (с външни информационни бази) интегрираност на информационните потоци.
 • Богати възможности за импортиране на данни от други програмни системи.
 • Изключително висока степен за защита на данните от неоторизиран достъп и от хардуерни проблеми.

Можете да изтеглите демонстрационна версия на продукта от тук