Нова функция в EJ Cota – Счетоводство – Справки по падежи

Справка за задълженията по падежи

Налична е нова полезна функция за проследяване на вземанията и задълженията по падежи на документите. Функцията дава подробна информация вземанията/задълженията по партньори, документи, дата на документа и дата на падеж. Изключително полезна е за фирми, които работят с отложено плащане с голям документооборот или за фирми, които ползват факторинг от банки или други финансови предприятия за авансиране на фактури. С тази справка може ефективно да се планират вземанията и задълженията на дружеството с цел по-добро управление на оборотните средства.

Счетоводен софтуер – COTA

Модулът на EJ System “COTA – Счетоводство” е разработен за управление на счетоводната дейност на фирмата. Реализирани са функционалности, с които значително се намалява както времето за обработване на първичните документи, така и възможностите за допускане на технически и счетоводни грешки. Цялостна обработка и контрол на дневниците по ДДС. Проверка на валиден ДДС номер и автоматично попълване на данни на контрагенти регистрирани по ДДС с натискане на един бутон. Предлага многообразие от стандартни и специализирани справки. ГФО. Възможност за импорт на документи и банкови извлечения от външни програми. Основен координиращ и интегриращ модул в комплекса.


Технологични характеристики

 • Многофирмена поддръжка
 • Едновременна работа на няколко оператора
 • Възможност за въвеждане на оперативни данни без използване на „мишка
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс
 • Подробна контекстна помощна документация
 • Собствен визуализатор на справки и отчети
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките
 • Работа в мрежа
 • Работа с различни операционни системи – Windows, Linux Ubuntu
 • Системата може да работи в облачни структури
 • Защита на данните от неоторизиран достъп
 • Отдалечена поддръжка
 • Собствена система за управление на бази данни

Пари-експерт Счетоводство

„Пари-Експерт“ – Счетоводство е модул на интегрирания софтуерен пакет. Предназначен е за двустранно счетоводство на фирми, независимо от предмета на дейността им и формата на собственост. Някои от основните му характеристики са:

 • Произволен сметкоплан с неограничен брой аналитични нива, настройвани от потребителя;
 • Бърз и удобен вход на данни с възможност за корекции и изтриване на грешно въведени документи по всяко време;
 • Многофирмено счетоводство за неограничен брой фирми;
 • Паралелна работа в различни периоди без задължително приключване на отчетния период;
 • Дневници за ДДС, дискети и декларация за ДДС;
 • Главна книга, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци с възможност за гъвкава настройка и конфигурация;
 • Отчет на материалните запаси с автоматично изчисляване на средно-претеглена цена;
 • Отчет и преоценка на произволен брой валути. Разчети във валута;
 • Автоматизирано извършване на голям брой приключвателни операции – разпределение на общи разходи, закриване на аналитични сметки;
 • Автоматизирано осчетоводяване и изчисляване на себестойност по вид продукция и статии на калкулациите (преки и разпределяне на непреки разходи);
 • Връзка с всички останали модули от пакета: Доставки, Продажби, Производство;

EJ SYSTEM – СОФТУЕР ЗА БИЗНЕС УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Програмният комплекс EJ System е софтуерен продукт от ново поколение предназначен да автоматизира и информационно да осигури работата по управлението и контрола на фирмените дейности. Комплексът от програми е подходящ както за малки така и за големи фирми и счетоводни кантори. В него уникално се съчетават ергономичен потребителски интерфейс и богати функционални възможности. Приложените информационни технологии при изграждането на EJ System са с висока степен на иновативност, като някои от тях се прилагат за първи път в световен мащаб. В работата на комплекса е постигната изключително добра информационна интегрираност между съставящите го модули.

Основните отличителни потребителски характеристики на EJ System Standard са:

 • Кратки срокове на внедряване и възможност за информационно обслужване на много голям обем от реални и различни практически. ситуации;
 • Има ергономичен потребителски интерфейс с максимален функционален обхват и интуитивен характер на навигация.
 • Работата с комплекса е документно ориентирана и следва логиката на работа във фирмата. Въвеждането на данните се осъществява в съответствие с документите, които постъпват в процеса на работа.
 • Уникален апарат за генериране, съхранение, обработка и разпространение на електронни документи. Притежава вграден механизъм за съхраняване на електронни копия на всички първични документи, постъпващи и излизащи от фирмата и на формираните справки и отчети.
 • Силна вътрешна (между модулите) и външна (с външни информационни бази) интегрираност на информационните потоци.
 • Богати възможности за импортиране на данни от други програмни системи.
 • Изключително висока степен за защита на данните от неоторизиран достъп и от хардуерни проблеми.

Можете да изтеглите демонстрационна версия на продукта от тук