Актуализации от 01.07.2019 г.

Напомняме на всички наши клиенти, че:

1. Форматът на бланките и файловете за дневниците по ЗДДС е изменен в ДВ бр.3/2019, в сила от 01.07.2019 г. и е необходимо да се актуализира счетоводния софтуер, с който се изготвят дневниците и декларациите по ЗДДС.

2. От 1 юли 2019 г. влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), по отношение на новите образци на документите за изплащане на паричните обезщетения, които са приложения към нея. До 14 юли 2019 г. включително в НОИ ще се приемат старите образци на удостоверения за изплащане на парични обезщетения, отнасящи се за периоди преди 1 юли 2019 г. От 15 до 17 юли 2019 г. ще бъде преустановено приемането на удостоверения поради актуализирането на програмните продукти и системи, обслужващи приемането и валидирането на данни за изплащане на паричните обезщетения. След 17 юли 2019 г. ще се приемат само новите образци на Приложения № 9, 10 и 11 към НПОПДОО. В тази връзка е необходимо да се предприемат действия за обновяване на софтуера за обработка на заплати, с който се изготвят посочените документи.